جعل وانتشار افسارگسیخته صدها کتاب و جنگ روانی علیه مجاهدین  

نشر کتاب‌های مملو از جعل و دروغ یکی از پهنه‌های جنگ روانی آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران است. به‌راستی ابعاد این موضوع به چه میزان است؟ هدف از این‌همه هزینه چیست؟ اساس این یاوه‌ها تحت عنوان «کتاب» کدام موضوعات را در برمی‌گیرد؟ و اصلاً علت چنین تمرکزی روی جنگ روانی علیه مجاهدین چه می‌باشد؟ … ادامه خواندن جعل وانتشار افسارگسیخته صدها کتاب و جنگ روانی علیه مجاهدین