تجمعات اعتراضی دانشجویان در شهرهای مختلف ازجمله تهران و کرمانشاه علیه گماشتة جدید آخوند روحانی برای وزارت علوم، و امنیتی‌کردن فضای دانشگاه‌ها توسط مزدوران رژیم

81

دانشجویان دانشگاههای تهران، رازی کرمانشاه، و دانشجویان شمار دیگری از دانشگاهها، با برپایی تجمعاتی در محوطه این دانشگاهها علیه سیاستهای دولت روحانی و گماردن وزیر جدید علوم و همچنین نسبت به امنیتی کردن دانشگاه توسط رژیم دست به اعتراض زدند و علیه دستگیری و سرکوب دانشجویان شعار سردادند.

دانشجویان شعار می دادند:

-دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. -احضار دانشجویان محکوم است -تشکل وابسته/ نمیخوایم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here