تأکید یک عضو کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع بر اجرای احکام جنایتکارانه قطع اعضای بدن متهمان

4
قطعید در ایران بسیار کم اجرا می_شود

عضو کمیسیون قضایی مجلس ارتجاع بر اجرای حکم جنایتکارانه قطع اعضای بدن متهم تأکید کرد و گفت: قطعید در ایران بسیار کم اجرا می‌شود و مردم باید از اجرای حدود خوشحال باشند. 

این عضو مجلس رژیم که نوروزی نام دارد، افزود: نباید از اجرای حد شرعی امتناع ورزید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here