بیانیه جمعی ازمهندسین نظام مهندسی ساختمان در اصفهان در حمایت از قیام

6
مهندسین اصفهان

جمعی ازمهندسین نظام مهندسی ساختمان در اصفهان طی بیانیه ای با شعار دموکراسی آزادی با مریم رجوی نوشتند: دنیا ، صدای قیام ما مردم ایران را شنید، صدای طوفان ، صدای خلق اسیر و در زنجیر بپا خاسته و زیر خط فقر ، صدای در هم شکستن استخوان های پوسیده نظامِ در باتلاق فرورفته دیکتاتو ر وفاشیست را باقیام برعلیه دیکتاتوری و استبداد و فاشسیم مذهبی ، جهان شنید.

خلق قهرمان ایران بار دیگر برای در انداختن طرحی نو در فلک سیاسی و اجتماعی ایران بپاخاسته اند وفریاد حق طلبی و آزادی خواهی سر داده اند واین قیامی است تا سرنگونی تمامیت دیکتاتوران حاکم .

مامهندسین نظام مهندسی ساختمان دراستان اصفهان ازکلیه جوامع و نهادهای حقوق بشری؛ عفوبین الملل؛کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگرویژه خانم عاصمه جهانگیر تقاضای فوری داریم که نسبت به خطراتی که جوانان این میهن را در زندانهای قرون وسطی تهدید میکند ، اقدامات فوری وعاجل وموثرانجام دهند

منبع:جمعی ازمهندسین نظام مهندسی ساختمان اصفهان۹۶۱۱۰۱

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here