بساطعلی مشکین فام مامور دوره گرد وزارت اطلاعات رابشناسید

299

بساطعلی مشکین فام مامور دوره گرد وزارت اطلاعات درکرمانشاه واسلام آباد رابشناسید

بساطعلی مشکین فام از اهالی اسلام آباد و یکی از عوامل وزارت اطلاعات در کرمانشاه است که در خدمت دستگاه قتل و جنایت آخوندها علیه مجاهدین و ساکنان اشرف (محل استقرار نیروهای مجاهدین در عراق) می باشد.

از مأموریت های نامبرده شرکت در شوهای اطلاعاتی در تلویزیون آخوندها، اعزام به اطراف اشرف برای پیشبرد خط ولی فقیه ارتجاع جهت زمینه سازی قتل و کشتار مجاهدین و فشار و شکنجه روانی خانواده ها و هواداران مجاهدین در داخل کشور می باشد.

مدتی است که آخوندها که از اقبال بسیار گسترده جوانان به مجاهدین بسیار نگران و هراسناک می باشند، به بسیج عظیم به اصطلاح فرهنگی، علیه مجاهدین روی آورده اند تا شکست و ناکامی در قتل عام و نسل کشی مجاهدین را، با اقدامات بهاصطلاح فرهنگی و نوشتن تاریخچة مجعول مجاهدین جایگزین کنند. جدیدترین نمونه آن برنامه تلویزیونی موسوم به «پایانی بر پایان» است که مزدور بساطعلی مشکین فام نیز در آن به فرمودة اربابان اطلاعاتی خود، ایفای نقش کرده است تا دروغهای چند دهه گذشته آخوندها را تکرار کند.

گشتاپوی آخوندی در هماهنگی با نیروی تروریستی قدس و کمیته سرکوب اشرف و زیر نظر مرکز تروریستی رژیم در عراق (سفارت)، قبلاً بساطعلی مشکین فام را برای اجرای مأموریتهای محوله به اطراف اشرف گسیل کرده است.

واقعیت این است که آخوندها در سراشیب اضمحلال و سرنگونی و در مقابله با اقبال گسترده جوانان به مجاهدین، چاره یی جز توسل به دژخیمان و کارتهای سوخته و مأموران رسوا و پیشانی سیاه برای لجن پراکنی و دروغپردازی علیه اشرف و مجاهدین ندارند که تماماً ناشی از ترس و هراس ولی فقیه ارتجاع از اشرف است. چرا که رژیم به شدت از گسترش محبوبیت مجاهدین در ایران و افزایش نقش تأثیرگذار مجاهدین و اشرف بر روی پتانسیل انفجاری جامعه وحشت دارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here