ایرج صالحی مامور وزارت اطلاعات آخوندی در استان مازندران

651

ايرج صالحی عامل خود فروخته وزارت اطلاعات، ازمهره های اصلی سركوب و فشار برخانواده های مجاهدين دراستان مازندران ميباشد. كه به عنوان «وردستِ» صمد نظری به عنوان يك تيم سركوبگر، مجری خطِ دژخيمان اطلاعاتی می باشند. وی با شركت در نمايشها و خيمه شب بازيهای مختلف كه توسط شعبات پوششی وزارت اطلاعات موسوم به هابيليان و نجات رژيم در استانهاي خراسان، اصفهان و مازندران برگزار می گردد، به انجام وظايف محوله عليه مجاهدين و ساكنان اشرف (محل استقرار نيروهای مجاهدين در عراق) می پردازد. تعريف و تمجيد از جنايتكارترين ديكتاتوری تاريخ و بازگو كردن خوابها و آرزوهای ولی فقيه ارتجاع برای از بين بردن تشكيلات مجاهدين از وظايف اوست.

مامور وزارت اطلاع « ايرج صالحی » درماموريت برون مرزی دراطراف شهراشرف

همچنين وزارت اطلاعات در هماهنگي با نيروی تروريستی قدس و زير نظر مركز تروريستی رژيم در بغداد، سيرك رسوا و شكست خوردة خامنه ای مالكی را سوخت رسانی و پشتيبانی، برنامه ريزی و هدايت مي كند و در هماهنگی با جوخه های مرگ مالكی، جهت پيشبرد هدف اصلی رژيم ملاها كه همانا از بين بردن ساكنان اشرف است، مزدوران و مأموران خود را به عراق اعزام مي كند. يكی از اين افراد ايرج صالحي است كه به اطراف اشرف اعزام گرديد.

اما آنچه آخوندها را وحشت بيسابقه فرو برده است، گرايش و استقبال هموطنانمان و بخصوص جوانان در داخل كشور است. از اين روی، رژيم آخوندی در كابوس سرنگونی، در داخل كشور هر دژخيم و شكنجه‌گر يا مزدور ونفوذی سوخته و بلامصرف را به صحنه شوهای اطلاعاتی در تلويزيون مي‌آورد. آنها هم دشنامها و افترائات و جعليات هزاربار مصرف شده عليه مجاهدين را در راديو تلويزيون آخوندی از دهانهايشان بيرون مي‌ريزند. مطبوعات وراديو تلويزيون حكومتی دراين ايام سريالها وبرنامه‌های متعددی را عليه مجاهدين سرهم بندی وپخش می كنند تا شايد بتوانند از امواج استقبال اجتماعی و بخصوص جوانان، از مجاهدين و اشرف به عنوان الگو و شاخصی براي ايستادگی در مقابل آخوندها كم كنند. يكی از اين برنامه ها تحت عنوان «پايانی بر پايان» است كه ايرج صالحی عروسك خيمه شب بازی آن است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here