اکسیون اشرف‌نشان‌ها در کشورهای مختلف درحمایت از اعتراضات داخل کشور

12
اشرف نشانها و حمایت از قیام مردم ایران

هاجر لیواری:

هموطنان قیام مردم ایران برای رهایی میهن ازچنگ آخوندهای ضد بشر واشغال گر همچنان شعله وراست.فریادهای اعتراض کارگران وکشاورزان ومالباختگان وسایر اقشار مردم ایران خاموش ناپذیرند فعالیت‌های کانون‌های شورشی درسراسر ایران شوروشوق وامید برای سرنگونی دیکتاتور خون آشام را زنده نگه می دارد.

پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت درکشورها ی نوردیک:

آقای خزایی در سخنرانی خود با اشاره به حمله اخیر به مراکز شیمیایی رژیم جنایتکار اسد، خواستار کوتاه کردن دست پاسداران رژیم آخوندی و عوامل آن مانند حزب الله لبنان و دیگر شبه نظامیان نیروی تروریستی قدس شد.

نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک با یادآوری اتحاد و همراهی کشورهای مختلف در جنگ علیه فاشیسم و نازیسم هیتلری در اروپا از جمله در نروژ در طول جنگ جهانی دوم بر ضرورت اتحاد و همراهی کشورهای مختلف با مقاومت ایران تاکید کرد و به مقابله با بنیادگرایی اسلامی بعنوان تهدید نوین جهانی و تبعات عدم پرداخت به این مشکل جهانی و تهدید آن برای اروپا و کشورهای دموکراتیک پرداخت.

آقای خزایی خواستار پایان مماشات کشورهای اروپایی با رژیم آخوندی و همراهی با مردم ایران و مقاومت ایران در راستای پایان دادن به عمر ننگین رژیم آخوندی شد..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here