انحلال پارلمان و آغاز دیکتاتوری موسولینی

85

«موسولینی» رهبر وقت ایتالیا، پارلمان این کشور را منحل کرد و آن را دکان و مغازهیی خواند که به اتلاف «موسولینی» رهبر وقت ایتالیا، پارلمان این کشور را منحل کرد و آن را دکان و مغازهیی خواند که به اتلاف وقت ملت و عقب انداختن پیشرفتهای میهن تبدیل شده است. دیکتاتور فریبکار ایتالیا گفت امروز و فردا کردن و بازی با کلمات، دموکراسی نیست، اتلاف عمر یک ملت و بزرگترین خیانت است. پارلمان باید جای فداکاری و عامل پیشرفت جامعه باید باشد، نه پلکان قدرت و راهی برای دستیابی به پول.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here