اعتصاب و راهپیمایی کسبه و بازاریان باغ سپهسالار از بازارهای قدیمی تهران با شعار «دشمن ما همین‌جاست!»، «مرگ براین دولت مردم‌فریب!»

15
بازاریان و کسبه باغ سپهسالار از بازارهای قدیمی تهران

بازاریان و کسبه باغ سپهسالار از بازارهای قدیمی تهران از جمله کفاشان و کارگران آنها، روز دوشنبه با شعار دشمن ماهمینجاست دروغ میگن آمریکاست ومرگ بر بیکاری مرگ برگرانی در اعتراض به بیکاری و فقر و سیاست‌های ضدمردمی رژیم آخوندی از جمله بکار گرفتن کارگران از کشورهای دیگر و ورشکستگی صدها واحد تولیدی که موجب بیکاری هزاران تن شده است، دست به تظاهرات زدند

تهران تظاهرات2

تظاهر کنندگان همچنین شعار می دادند: «نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب»، «دولت بی کفایت، عامل فقر ملت»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here