از کار انداختن ماشین جنگی دیکتاتور سوریه

181

باید با بیرون انداختن رژیم ایران و پاسداران و مزدورانشان از سوریه وعراق ویمن تکمیل شود

پس از سالها مماشات با رژیمهای سوریه و ایران که حاصلی جز افزایش جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت نداشته است، هدف قرار دادن و از کار انداختن پایگاهها و مراکز حملات شیمیایی و ماشین جنگی دیکتاتور سوریه خواست مبرم همه مردم و آزادیخواهان این کشور است. این در راستای پایان دادن به فاجعه تاریخی سوریه است که بایستی با بیرون انداختن فاشیسم دینی حاکم بر ایران و پاسداران و مزدورانش از سوریه و عراق و یمن تکمیل شود. خلع ید از پدر خوانده و حامی اصلی تروریسم در جهان امروز، لازمه صلح و آرامش و رخت بربستن بنیادگرایی و تروریسم در منطقه و جهان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۶(۷ آوریل ۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here