اذعان خلیفه ارتجاع به فساد فراگیر در سرتاپای نظامش

9
اذعان خلیفه ارتجاع به فساد فراگیر

خامنه‌ای در آستانه سالروز ۲۲ بهمن و سرقت انقلاب ضد سلطنتی توسط استبداد مذهبی ، وحشت زده از مردمی که برای انقلابی دیگر و سرنگونی دیکتاتوری آخوندی به پاخاسته اند، ناگزیر شد به اژدهای هفت سر فساد در رژیم اعتراف کند. و گفت: ۳۹ سال از انقلاب می‌گذرد و داریم وارد چهلمین سال می‌شویم؛ این خیلی حادثهٔ مهمّی است. البتّه دشمن با همین نکته مخالف است…

خامنه‌ای ولی فقیه افیونی ارتجاع:

«حرف مردم شکایت از فساد است، شکایت از تبعیض است؛ این حرف مردم است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل می‌کنند، البتّه فساد را، تبعیض را نمیپسندند، شِکوه دارند، شکایت می‌کنند. شکایت مردم از فساد و از تبعیض است که باید مسئولین -چه مسئولین قوّهٔ مجریّه، چه مسئولین قوّهٔ قضائیّه، چه مسئولین قوّهٔ مقنّنه- به طور جِد دنبال کنند.»

خامنه‌ای گفت: «فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است؛ در افسانه‌ها، یک سر اژدهای هفت‌سر را که می‌زنی، با شش سر دیگر حرکت می‌کند؛ از بین بردنش آسان نیست. فساد این‌جوری است؛ برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، انصافاً کار مشکلی است»

ولی فقیه ارتجاع که خودش درقیامهای مردمی به عنوان رأس فساد و غارت هدف شعارهای مردمی بود، بیهوده کوشید کارگزارانش را مقصر قلمداد کند و گفت: «البتّه اگر چنانچه در کارگزاران حکومتی ظلمی باشد، فسادی باشد، برخوردها بایستی جدّی‌تر و با شدّت عمل بیشتری باشد. همهٔ دستگاه‌های مختلف، همهٔ مدیران کشور، همهٔ ماها در همه جای کشور، باید به این توجّه کنند و از این نگذرند»

خامنه‌ای دریک فقره کشیدن چک بی محل برای نمایشهای فرمایشی رژیم درسالگرد سرقت انقلاب، پیشاپیش به رقم‌سازی و تبلیغات مهندسی شده و بی اعتبار نظام اذعان کرد و گفت: «امسال هم ۲۲بهمن تماشایی خواهد بود؛ چون مردم با یاوه‌گویی‌های بعضی دولتمردان آمریکایی حس می‌کنند دشمن در حال کمین گرفتن است. امسال همه می‌آیند.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here