ادامة اعتراضات اقشار به جان آمده میهن از ظلم و ستم آخوندی

13
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

کامیون داران معدن انگوران زنجان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و نبودن امنیت شغلی اعتصاب کردند.

کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با تجمع در محوطه این شرکت اعتصاب کردند. کارگران در اعتراض به عدم دریافت حقوق های ماههای قبل خود، روز شنبه در ورودی کارخانه را بستند و مانع ورود تراکتورهای حمل نیشکر شدند.

کارکنان شرکت سابیر در مقابل اداره آب منطقه ای اصفهان بخاطر حقوق پرداخت نشده یکساله خود تجمع کردند.

روز شنبه غارت شدگان موسسه حکومتی بدرتوس خراسان در اعتراض به برنگرداندن پولهای به غارت رفته شان دربلوارخیام مشهد تجمع اعتراضی برگزارکردند. در همین حال غارت شدگان کلیه موسسات غارتگر وابسته به سپاه پاسداران؛ به یک تجمع اعتراضی در روز یکشنبه در مقابل مجلس ارتجاع فراخوان دادند

روز جمعه یک راننده تاکسی در بندرعباس که از ظلم نظام حاکم بر ایران صبرش بسرآمده بود در وسط خیابان دست به اعتراض زد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here