ادامة‌ اعتراضات کشاورزان اصفهان با شعار «کشاورز بی‌گناه آزاد باید گردد» علیه ظلم و بیداد آخوندهای خونخوار

3

روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷ کشاورزان و مردم معترض اصفهان با شعار ‌‌«کشاورز بی گناه آزاد باید گردد»، در فلکه خوراسگان تظاهرات كردند. روز چهارشنبه ۲۲ فروردین پس از پایان تجمع و تظاهرات کشاورزان؛ ۱۵ نفر از تظاهرکنندگان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم دستگیر شده‌‌اند. تجمع کنندگان همچنین عليه نیروهای سرکوبگر رژیم که مانع ادامه تظاهرات آنها ميشدند شعار سردادند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here