سايت افشاگر در حال تجديد ساختار فنی است.

سايت ايران افشاگر به زبانهای انگليسی و عربی كماكان در دسترس است

يو.آر.ال های سايت در زير آن آورده می شود.

إيران بلا أقنعة

Iran Probe