۸مارس ۱۹۱۰ میلادی روز جهانی زن

67

۸مارس۱۸۵۷ تظاهرات خودانگیختة زنان کارگر کارخانة نساجی نیویورک در اعتراض به شرایط نامساعد کار, بهنحو خشونت‌آمیزی سرکوب شد. ۵۰سال بعد در بزرگداشت خاطرة آنها تظاهرات وسیعی در آمریکا و اروپا شکل گرفت. در کنگره بین‌المللی کپنهاک «کلارا زتکین» یکی از رهبران زن جنبش انقلابی آلمان, ۸مارس را بهعنوان «روز جهانی زن» پیشنهاد نمود. از آن پس ۸مارس به روز جهانی زن برای همبستگی همة زنان جهان تبدیل شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here