۷۰۱ خورشیدی (۷۲۳هـ . ق) آغاز دولت دودمان آل مظفر

201

بر اساس نوشتههای تاریخی، دولت دودمان آل مظفر از این روز توسط «امیر مبارزالدین مظفر» در جنوب ایران تأسیس شد. در آن زمان حکومت مرکزی ایران در دست ایلخانان مغول بود. مظفریان ۹۳سال بر مناطقی از جمله کرمان، فارس، اصفهان و خوزستان حکومت کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.