۲۰۰۶ میلادی ارجاع پروندة اتمی رژیم به شورای امنیت

93

سرانجام پس از سالها افشاگری بیامان مقاومت ایران در مورد فعالیتهای گستردة رژیم آخوندی برای ساختن سلاح اتمی, شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی, با اکثریت آرا پروندة اتمی رژیم را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. مسیری که با ارجاع پروندة اتمی رژیم به شورای امنیت آغاز شد، در دوم دیماه۱۳۸۵ به تصویب اولین قطعنامة تحریمها علیه رژیم آخوندی منجر گردید.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here