«جوموكنياتا» رهبر كنيا كه نام او به معنای «نيزه مشتعل كنيا» است در ۸۶ سالگی درگذشت. وی كه در انگلستان تحصيل كرده بود از قديميترين مبارزان آزادی و استقلال در آفريقا به شمار می رود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.