۱۹۷۵ میلادی تأسیس شرکت مایکروسافت

شرکت «مایکروسافت» که دهها هزار کارمند در بیش از یکصد کشور جهان دارد، توسط «بیل گیتس» ۲۰ساله و «پال آلن» ۲۳ساله در شهر آلبوکرک آمریکا تأسیس شد.