۱۹۶۸ میلادی ترور مارتین لوترکینگ رهبر سیاهپوستان آمریکا

«مارتین لوترکینگ» رهبر سیاهپوستان آمریکا و برندة جایزة صلح نوبل، بر اثر شلیک گلوله به قتل رسید. وی که بخاطر مبارزه علیه تبعیض نژادی به زندان افتاده بود، در نامه‌ای از زندان نوشت: ”ما از خلال تجربیات دردناکمان این را تجربه کردیم که آزادی، هیچگاه داوطلبانه داده نمی‌شود. آزادی بایستی از جانب توده‌های تحت ستم گرفته شود”.