۱۹۴۲ میلادی تسخیر شهر بنغازی بهدست نیروهای هیتلر

نیروهای مشترک آلمان و ایتالیا, در این روز شهر «بن غازی» لیبی را از تصرف انگلیسیها خارج کردند. «بن غازی» قبلاً در دست ایتالیاییها بود که انگلیسیها آن را تصرف کرده بودند