۱۹۱۷ ميلادي بازگشت لنين به روسيه

در اين روز لنين از تبعيد مخفيانه به روسيه بازگشت و رهبري جنبش را كه در اكتبر همين سال به پيروزي رسيد به دست گرفت.