۱۹۱۵ میلادی استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ

برای نخستین بار در جریان جنگ جهانی اول، نیروهای آلمان در جبهة روسیه بر ضد سربازان این کشور از سلاح شیمیایی (گاز خفه کننده) استفاده کردند. این سلاح را شیمیدانهای آلمانی ساخته بودند. استفاده از این گاز سمی در آن روز، در عین حال نخستین آزمایش آن بود و بعد از آن نیروهای آلمانی از سلاحهای شیمیایی در ابعاد گستردهتری در جبهه فرانسه استفاده کردند.