۱۸۰۹ میلادی شکست اتریش از ناپلئون

نیروهای ارتش اتریش از نیروهای ناپلئون در شهر باویر آلمان شکست خوردند و این شهر به تصرف ناپلئون 

درآمد.