۱۷۹۴ میلادی اعدام رهبران انقلاب فرانسه

به حکم دادگاه انقلاب پاریس و اشارة «روبسپیر»، «ژرژ ژاک دانتون» از رهبران انقلاب فرانسه با جمعی از یارانش در پیش چشمان مردم، با گیوتین گردن زده شدد. ۳ ماه و ۲۳ روز بعد «روبسپیر» و ۲۱ تن از همفکرانش به همان صورت اعدام شدند.