۱۷۱۲ میلادی قیام بردگان در آمریکا

22244

بردگان سیاهپوست در نیویورک، نخستین قیام خود را علیه نابرابری آغاز کردند. با اعدام ۱۲ تن از بردگان این قیام سرکوب گردید اما زمینهیی برای جنبشهای بعدی بردگان و سیاهان آمریکا شد