۱۳۵۷ خورشیدی فرار شاه 

197

شاه دیکتاتور، عاجز از سرکوب ارادة مردمی که در سراسر کشور مرگش را فریاد می‌زدند، پس از ۳۷سال حکومت مستبدانه، از کشور فرار کرد. روزنامة اطلاعات با تیتر درشت نوشت «شاه رفت» و مردم در سراسر ایران به طور بی‌سابقه‌یی از خانه‌ها بیرون ریختند و در یک شادمانی عظیم ملی که نظیر آن تاکنون دیده نشده بود، فرار شاه را با رقص و پایکوبی در خیابانها جشن گرفتند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here