۱۳۴۰ خورشیدی نخست وزیری امینی

146

در پی تظاهرات خیابانی معلمان تهران و کنارهگیری شریف امامی از نخست وزیری، «علی امینی» مأمور تشکیل کابینه شد. امینی با شعار اصلاحات، نامزد جایگزینی حکومت شاه شمرده میشد، اما با متعهد شدن شاه به اصلاحاتی که به انقلاب سفید معروف شد، کنار گذاشته شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.