۱۳۴۰ خورشیدی شهادت دکتر خانعلی و روز معلم

12

تظاهرات فرهنگیان و معلمان کشور در برابر مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران توسط پلیس شاه به خاک و خون کشیده شد و دکتر خانعلی دبیر دبیرستانهای تهران به شهادت رسید. از آن پس این روز در ایران بهعنوان روز معلم شناخته شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.