۱۳۳۶ خورشیدی گشایش خط آهن تهران _ مشهد

در این روز راه آهن تهران _ مشهد گشایش یافت