۱۳۳۱ خورشیدی کوتاه کردن دست شوروی از شیلات ایران

دکتر مصدق, «سادچیکوف» سفیر شوروی در تهران را به دفتر خود فراخواند و با برخوردی بسیار دوستانه به او اطلاع داد که از دو روز دیگر شیلات دریای مازندران در دست ایرانیان قرار خواهد گرفت و شوروی دیگر دستی در آن نخواهد داشت. مصدق در این دیدار به سادچیکوف گفت ما دیگر نمیخواهیم منابعمان را در اختیار دیگران بگذاریم.  این اقدام در چارچوب سیاست موازنة منفی مصدق و همزمان با خلع ید از انگستان در صنعت نفت ایران به عمل آمد.