۱۳۳۱ خورشیدی تأسیس بیمههای اجتماعی کارگران

119

دکتر «محمد مصدق» نخستوزیر ملی ایران, در این روز دستور تأسیس فوری سازمان بیمههای اجتماعی کارگران را که از ابتکارهای وی به منظور تأمین رفاه عمومی بود, صادر کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.