۱۳۳۱ خورشیدی تأسیس بیمههای اجتماعی کارگران

دکتر «محمد مصدق» نخستوزیر ملی ایران, در این روز دستور تأسیس فوری سازمان بیمههای اجتماعی کارگران را که از ابتکارهای وی به منظور تأمین رفاه عمومی بود, صادر کرد.