۱۳۳۱ خورشیدی تأسیس بیمههای اجتماعی کارگران

102

دکتر «محمد مصدق» نخستوزیر ملی ایران, در این روز دستور تأسیس فوری سازمان بیمههای اجتماعی کارگران را که از ابتکارهای وی به منظور تأمین رفاه عمومی بود, صادر کرد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here