۱۳۲۲ خورشیدی دکتر مصدق نماینده اول تهران

9
دکتر مصدق نماینده اول تهران

دکتر محمد مصدق که تا قبل از انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در احمدآباد به حالت تبعید به سر میبرد و نمی خواست بعد از سرنگونی رضاخان در شهریور۱۳۲۰ احمدآباد را ترک کند تا بی اعتباری کسانی را که متولی «اعطای آزادی» به او بودند نشان دهد, به اصرار و دعوت مردم تهران در انتخابات شرکت کرد و بهعنوان نماینده اول مردم تهران وارد مجلس چهاردهم شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here