۱۲۹۹ خورشیدی قیام شیخ محمد خیابانی

119

 نیروهای قزاق برای سرکوب قیام شیخ محمد خیابانی همراه با ادارة نظمیه تبریز پایگاه خیابانی و یارانش را محاصره کردند؛ اما مردم به حمایت از شیخ محمد خیابانی برخاستند و نیروهای دولتی را عقب راندند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here