۱۲۹۲ خورشیدی زمین لرزه در بوئین زهرا

زمین لرزه در بوئین زهرا در استان قزوین بیش از هزار و دویست تن از مردم را کشت و ویرانی فراوان به بار آورد. ۴۹ سال بعد نیز در شهریور ۱۳۴۱ زلزله دیگری در همین منطقه تلفات سنگینتری وارد ساخت