۱۱ مارس ۱۹۱۸: انتقال پایتخت روسیه

لنین در این روز پایتخت روسیه را از «سن پترزبورگ» به «مسکو» انتقال داد.