گرامیداشت جهانی شهیدان فروغ اشرف

اکسیون کشورها درگرامیداشت شهیدان فروغ اشرف در ۱۹ فروردین ۹۰، فراخوان تحریم نمایش انتخابات آخوندی، وهمبستگی با مردم سوریه …..در: آلمان، سوئد، هلند، دانمارک، کانادا وسوئیس