پاسخ به یاوه های ساواک آخوندی و همدستان دشمن ضد بشری

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنیدpasokh_yaveh

درباره زندان های موهوم مجاهدین و ارتش آزادیبخش

یاوه گویی های آخوندی علیه مجاهدین و ارتش آزادیبخش