مآموریت برای شیطان توطئه های وزارت اطلاعات در داخل کشور علیه مجاهدین قسمت چهارم – استان آذربایجان غربی