سوم مارس ژنتیک و علم بیوتکنولوژی

136

گروهی از پژوهشگران در اسکاتلند برای نخستین بار توانستند با شبیه‌سازی سلولهای عادی یک گوسفند، گوسفند جدیدی به‌وجود آوردند که نام آن را «دالی» گذاشتند. انتشار این خبر، شوک بزرگی در دنیا ایجاد نمود زیرا همین آزمایش میتواند در مورد انسان هم نتیجه بدهد. از آن پس تاکنون دانش شبیهسازی پیشرفتهای بسیاری کرده و در حال گسترش است

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here