زادروز فردریک بوتروک ۱۷۶۶ میلادی

فردریک بوتروک Friedrich Bouterwek فیلسوف آلمانی به دنیا آمد. از بوتروک آثار متعدد باقی‌مانده است از جمله خاطرات ده جلدی اش. بوتروک در آغاز از پیروان فلسفه « کانت » بود اما بعداً راه دیگری در پیش گرفت.