رسم برگزاری زادروز یک رئیس کشور ۱۳۵ میلادی

«سه وروس» امپراتور روم در این روز به دنیا آمد. وی نخستین رئیس یک کشور در جهان بود که امر کرد زادروز او هر سال جشن گرفته شود و مقامات نظامی و کشوری برای گفتن تبریک به دیدار او بروند و هدیه ببرند که این رسم در پاره ای از کشورها تا به امروز ادامه یافته است