درگذشت داروین ۱۸۸۲ میلادی

چارلز داروین دانشمند و زیست شناس بزرگ در گذشت. نظریة داروین در زمینة تکامل طبیعی که در کتاب معروف «بنیاد انواع» منتشر شد، موجب تحول در دانش زیست شناسی و چگونگی پیدایش انواع جانوری شد.