توطئهٔ وزارت اطلاعات در داخل کشور علیه مجاهدین – قسمت سوم آذربایجان شرقی