تقسيم فنلاند و نروژ ۱۸۱۲:

ميان روسيه و سوئد قراردادي امضاء شد كه به موجب آن فنلاند به روسيه و نروژ به سوئد تعلق يافت.