اول مارس ۷۱۴ میلادی تصرف اندلس (اسپانیا) توسط اعراب

سپاهیان عرب به فرماندهی طارق بن زیاد پس از شکست نیروهای پادشاه اسپانیا, در این روز کار تصرف اسپانیا را تکمیل کردند. آنان ۳سال پیش از آن، با عبور از تنگة «هرکول» وارد اسپانیا شدند. از آن پس تنگة «هرکول» بهنام این فرمانده پیروز، «جبل الطارق» خوانده شد. نام «اندلس» از نظر تاریخ نویسان مسلمان تمامی اسپانیا را شامل میشود اما سایر تاریخ نویسان قسمت جنوبی اسپانیا را «اندلس» مینامند.