اولین ایستگاه فضایی جهان ۱۹۷۱میلادی

نخستین ایستگاه فضایی به نام سالیوت- ۱ توسط دانشمندان شوروی در مدار زمین قرار گرفت.