آخرين اعدام با گيوتين در انگلستان ۱۷۴۷:

«سايمون فريسر» امير انگليسي به جرم تحريك بر ضد دولت متبوع به حكم مجلس لردان اين كشور گردن زده شد. وي آخرين مقام انگليسي بود كه به اين صورت اعدام شده است